Παπαδήμα 2, Κομοτηνή
25310 31000
sirmos@ergosinthesi.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες

Για την σύνταξη ενός πλήρους και αξιόπιστου τοπογραφικού διαγράμματος κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

• Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου (π.χ. συμβόλαιο αγοραπωλησίας, αποδοχή κληρονομιάς, γονική παροχή, δικαστική απόφαση, τίτλο κυριότητας για τα κληροτεμάχια ή τα τεμάχια αναδασμού )
• Παλαιότερο τοπογραφικό διάγραμμα (εάν υπάρχει)
• Αντίγραφο πράξης τακτοποίησης ή πράξης εφαρμογής εφόσον έχει αυτή προηγηθεί
• Αντίγραφο οικοδομικής άδειας όλων των κτισμάτων όταν αυτά υφίστανται εντός του ακινήτου
• Αντίγραφο κτηματολογικού αποσπάσματος του ακινήτου εφόσον στην περιοχή έχει προηγηθεί κτηματογράφηση.

Για την έκδοση άδειας δόμησης κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

• Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου (π.χ. συμβόλαιο αγοραπωλησίας, αποδοχή κληρονομιάς, γονική παροχή, δικαστική απόφαση, τίτλο κυριότητας για τα κληροτεμάχια ή τα τεμάχια αναδασμού) καθώς επίσης και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα του ακινήτου
• Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα
• Αντίγραφο οικοδομικής άδειας όλων των κτισμάτων όταν αυτά υφίστανται εντός του ακινήτου
• Σε περίπτωση που το κτίσμα είναι πολύ παλιό απαιτείται βεβαίωση παλαιότητας
• Φωτοτυπίες ταυτοτήτων όλων των ιδιοκτητών
• Φωτογραφίες του οικοπέδου-τεμαχίου
• Στις εκτός σχεδίου περιοχές απαιτούνται επιπρόσθετα εγκρίσεις από το Δασαρχείο και την Αρχαιολογική υπηρεσία
• Για ειδικές κατασκευές (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων, ποιμνιοστάσια κ.ά.) απαιτείται άδεια ίδρυσης
• Σε οικόπεδα-γήπεδα όπου το πρόσωπο του τεμαχίου είναι σε εθνική, επαρχιακή, δημοτική οδό απαιτείται έγκριση κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης.
• Δήλωση ανάθεσης εργασιών για την Υπηρεσία Δόμησης και για το ΙΚΑ

Όταν ιδιοκτήτης είναι μια εταιρεία απαιτούνται τα παρακάτω επιπλέον δικαιολογητικά:

• Καταστατικό της εταιρείας
• ΦΕΚ δημοσίευσης σύστασης της εταιρείας
• Καταστατικό του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου(Δ.Σ.)
• ΦΕΚ δημοσίευσης σύστασης του Δ.Σ.
• Φωτοτυπίες ταυτοτήτων όλων των μελών του Δ.Σ.
Για την κατάθεση φακέλου με σκοπό την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

• Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου (π.χ. συμβόλαιο αγοραπωλησίας, αποδοχή κληρονομιάς, γονική παροχή, δικαστική απόφαση, τίτλο κυριότητας για τα κληροτεμάχια ή τα τεμάχια αναδασμού)
• Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα
• Αντίγραφο οικοδομικής άδειας όλων των κτισμάτων όταν αυτά υφίστανται εντός του ακινήτου
• Σε περίπτωση που το κτίσμα είναι πολύ παλιό απαιτείται βεβαίωση παλαιότητας
• Φωτοτυπίες ταυτοτήτων όλων των ιδιοκτητών
• Φωτογραφίες του οικοπέδου-τεμαχίου

Για την υποβολή φακέλου με σκοπό την αίτηση για τη ρύθμιση-τακτοποίηση αυθαιρέτων κατ’ εφαρμογή του Ν. 4495/2017 κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

• Αίτηση
• Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (Α’ 75) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από κάποιο ΚΕΠ. Η δήλωση συνοδεύεται από την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 και από μία τεχνική έκθεση μηχανικού.
• Φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής
• Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας του κτίσματος
• Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας
• Αντίγραφα των σχεδίων από την οικοδομική άδεια (κατόψεις-όψεις-τομές του ορόφου), όπου φαίνεται ο χώρος για τον οποίο ζητείται η υπαγωγή του στη ρύθμιση

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί, επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία με νέα αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, πλην του στελέχους της άδειας.

• Αεροφωτογραφία
• Σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87) που περιέχει απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου.
• Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του ελληνικού Δημοσίου
• Αμοιβή του μηχανικού και ιδιωτικό συμφωνητικό
• Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής (στον υπολογισμό λαμβάνονται υπ’ όψιν οι μειώσεις των προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, παλιννοστούντες, μόνιμοι κάτοικοι Θράκης, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και μακροχρόνια άνεργοι)